ORDU KORGAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yenipınar İlkokulu Kantin İhale Duyurusu

Yenipınar İlkokulu Kantin İhale Duyurusu

 

İHALE İLANI

 

Yenipınar İlkokulu Müdürlüğü

 

 

 

               Ordu-Korgan ilçesi, Yenipınar İlkokulu Kantini, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddelerine göre Muhammen Bedel Tespit Komisyonunca belirlenen bedel üzerinden pazarlık usulü ile ihaleye verilecektir.  

 

  1) İHALE KONUSU KANTİNİN BİLGİLERİ

 

 

 

BULUNDUĞU OKUL-KURUM ADI

Yenipınar İlkokulu Müdürlüğü

AYLIK MUHAMMEN BEDELİ                      

355,00 TL

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Yenipınar İlkokulu Müdürlüğü Hemütlü Kümeevleri No:110  Korgan-ORDU

İHALENİN YAPILACAĞI TARİH VE SAAT

13/03/2019          Saat:  11:00

ÖĞRENCİ + PERSONEL MEVCUDU                                  

203+15=218 Kişi

ÖĞRENİM ŞEKLİ                                   

Normal

İLETİŞİM  (Tel.,Faks,e-posta)                                

Tel :  (0 452) 671 38 74 --  e-posta: 738827@meb.k12.tr

   

 

        

 

2) İHALEYE GİRECEKLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 

 

 

 • T.C. vatandaşı olmak.

   

 • Gerçek Kişi olmak (Vakıf veya Tüzel Kişi Olmamak)

   

 • Başka bir kantin işletiyor olmamak.

 

 

 

 • İhalelerden men yasağı almamış olmak.

                      

 

 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkûm olanlar ihalelere katılamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler.

   

 

 • İhaleye katılacak kişilerin eğitim ve öğretim ortamına ve öğrenci psikolojisine uyum sağlayabilecek düzeyde olması ve işini etkileyecek kadar ağır hasta olmaması gerekir.  

 • Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

 • İhaleye vekâletle girmek isteyenler, noterden vekâlet alması gerekir.

  3) İHALEYE GİRECEKLERİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

   

 

 • Kira konusu kantin ve benzeri yerlerin elektrik, su, doğal gaz, ısıtma gideri, okulun sayaçlarından ayrı ise tahakkuk eden fatura bedelleri ilgili tahsilât müdürlüklerine, okulun sayaçlarıyla aynı ise idare tarafından tespit edilecek miktar tahakkuk dönemlerinde defterdarlık/malmüdürlüğü/il özel idaresine ödenir.

 • İhaleye katılmak isteyenler istedikleri takdirde okul kantinini mahallinde görebileceklerdir.

 • İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Gereği halinde ihalenin herhangi bir sürecinde ihaleyi iptal edebilir.

 • Ayrıca okulun huzur, güvenlik, gizlilik, sağlık. temizlik vb. gibi özelliklerini koruyup gözetecek güvenirlilikteki kişi veya kuruluşlara vermeye yetkilidir.

 • İhaleye katılanların ihale komisyonunca evrakları incelenerek ihaleye katılmaya uygun görülen ve evrakları tam olan kişiler ihaleye kabul edilir. İhale komisyonunca katılması uygun görülmeyen kantin işletmek için uygun yeterlilikte olmayan şahıslar ihale odasından çıkartılır ve ihaleye geçilir.

 •  Kantin ihalesi kendisinde kalan; ancak sözleşme düzenlemeden vazgeçenler, 1 yıl süreyle ihalelere katılamazlar.

 • Kira süresi yer teslimi yapıldıktan sonra düzenlenecek sözleşme tarihinden itibaren bir yıl sonra sona erer. Bu bir yıllık işletme süresi sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa kantin kira sözleşmesi Üretici Fiyatları Endeksi(ÜFE) oranında yapılacak artışla azami 5 (beş) yıl uzatılabilecektir.

 • Kantin alanına O.A.B.-idare ile makamdan onay ve izin almadan tesis edilen /yapılan demirbaşlar bedel tespitinde dikkate alınmayacaktır. Müstecir istediği takdirde tesis ettiği demirbaşları alabilecektir.

           

  4) SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE CEZALAR

   

   

 

 • İhaleyi alan kişi, okul aile birliği ile sözleşme imzalamadan önce bir yıllık kira bedelinin %6’sı oranında kesin teminatı OAB’nin vereceği hesaba yatırmak zorundadır. Kesin teminat sözleşme bitiminde okul aile birliğin alacağı kalmaması halinde kiracıya iade edilir.

 • Kiralama işleminde ilk yıl kira bedeli ihale bedelidir. İkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılır.

 • Sözleşme süresi içerisinde aylık kira bedelini iki defa üst üste ödemeyen kiracının sözleşmesi Okul aile birliğince tek taraflı olarak feshedilir.

 • Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralanan yeri amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya izin ve ruhsatların her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde kira sözleşmesi, birlik tarafından feshedilerek ayrıca, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari kiralama dönemine ilişkin (9 aylık veya 12 aylık) kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir.

 • Kantin bizzat kiracı tarafından çalıştırılacaktır. Kantin başkası tarafından çalıştırılamaz, resmî veya gayri resmî devir ve temlik yapılamaz.

 

 • Kiracının sözleşme hükümlerinde öngörülen yükümlülüklerini yapılan yazılı bildirime rağmen on beş gün içinde yerine getirmemesi, hâlinde sözleşme feshedilir.

 

 

 

5) İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER

 

       

 

BELGE ADI

AÇIKLAMA

1) Adres Beyannamesi

Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.  (Son 6 içinde alınmış olmalıdır.).

2) Nüfus cüzdanın Aslı ve Fotokopisi

Aslı ibraz edilmek zorunludur.

3) Ustalık Belgesi (Kantincilik alanında alınmış)

Eğer yoksa işyeri açma belgesi, kalfalık belgesi, mesleki ve teknik eğitim diploması ve kurs bitirme belgelerinden en az biri. Ustalık Belgesi olanlara öncelik verilir.

4) Sabıka Sorgulama Belgesi

Son 6 içinde alınmış olmalıdır.

5) Adına Kayıtlı Okul Kantin İşletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı olmadığına dair belge

İlgili esnaf odasından alacaktır.

6) Vergi borcu Yoktur belgesi

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden Alınacaktır.

7) Sağlık Raporu 

Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır.

8) İhaleye Katılma Bedeli Dekontu

İhaleye Katılacaklar, Ziraat Bankası Korgan şubesinde bulunan Yenipınar İlkokulu Müdürlüğü O.A.B. ‘nin TR71 0001 0006 6544 7784 04-5002 nolu hesabına 50,00 TL yatıracaklardır.(Kantinin adı dekontta belirtilecektir) Dekont karşılığı evrakları Yenipınar İlkokulu’ndan temin edebilecektir.

9) Geçici Teminat Bedeli Dekontu

İhaleye Katılacaklar yıllık kantin kirasının %3’ü oranında olan 90,525 TL’yi Ziraat Bankası Korgan şubesinde bulunan Yenipınar İlkokulu Müdürlüğü O.A.B.’nin  TR71 0001 0006 6544 7784 04-5002 nolu hesabına yatırılacaktır.

 

Not: İhaleye katılmak isteyenlerin evraklarını ihale saatinden 2 saat önce Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Evraklarını belirtilen süre içerisinde getirmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

 

            Bu ilan, 07/03/2019 günü saat  08:00’den  13/03/2019 günü  saat  11 : 00  ‘a kadar Yenipınar İlkokulu Müdürlüğü İlan/Duyuru Panosunda , Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlan/Duyuru Panosunda  ve Yenipınar İlkokulu web sayfasında (yenipınarilkokulu.meb.k12.tr/) ilan edilir

 

 

 

 

 

İHALE KOMİSYONU

 

 

 

 

 

ADI SOYADI

 

ÜNVANI

 

GÖREVİ

 

Şükrü YÜKSEL

 

İlçe Millî Eğt.Şb.Md.          

 

Başkan

 

Ercan DERME

 

Öğretmen Evi Müdürü

 

Üye

 

 

Yusuf BELDAĞLI

 

Yenipınar İlkokulu Md.

 

Üye

 

Hayriye ALTAYLI

 

Defterdarlık Memuru

 

Üye

 

İsmail GEDİŞ

Okul Aile Birl.Bşk.      

 

Üye

 

 

 

 

Tepe Mahalle Tahsin Ateş Sokak No10 Kat 2 KORGAN/ORDU - (452)671 22 76

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.